Ako na dobrú softvérovú analýzu

Krajiny bývalého východného bloku aj po 25 rokoch od zmeny pomerov a (v prípade Slovenska) desiatich rokoch od vstupu do EÚ stále trpia na cenový syndróm. Potrebujete webový portál? Informačný systém? Presvedčí vás milý obchodník a dobrá cena. Cesta k nemu je nakoniec komplikovaná. Výsledok je často na míle vzdialený od vašich predstáv a preto začína kolotoč návrhov a úprav na ktoré dopláca tak zázkazník, ako aj tvorca a to z hľadiska finančného aj časového.

Vo veľkých firmách využívajú skupiny dedikovaných analytikov, ktorí sa o zamedzenie podobných problémov starajú na plný pracovný úväzok, no každá poriadna spoločnosť tvoriaca (softvérový) produkt na základe požiadaviek zákazníka musí mať takúto osobu k dispozícií. Kvalitný analytik je nevyhnutnou súčasťou projektového (produktového) tímu. Aký je teda rozdiel, keď máte pri kontakte s dodávateľom možnosť komunikovať so skúseným analytikom?

  • Doplnenie vašich predstáv – Zákazníkove predstavy sú vždy obmedzené jeho informáciami a vedomosťami z danej oblasti. Analytik je tu na to, aby spoznal zámer a ponúkol možnosti, ktoré sú štandardom v tej ktorej oblasti. Výsledok bude teda symbióza pôvodného zámeru a balíka funkcionalít, ktoré si zákazník vybral z informácií, ktoré poskytol analytik. Obohatil teda zákazníkov zámer.
  • Odkomunikovanie nezrovnalostí – Tak ako v prípade rozšírenia predstáv, aj teraz dochádza k využitiu analytických skúseností a znalostí trhu na to, aby sa nezrovnalosti a protichodné stanoviská v pôvodnom návrhu eliminovali skôr, ako na ne narazí programátor po naimplementovaní polovice dohodnutého riešenia, ktoré následne treba prerábať.
  • Odhalenie rizík – Riziká môžu spočívať tak v architektúre, ako vo funkcionalite, možnom prekročení rozpočtu, alebo aj nedodržaní časového harmonogramu realizácie. Nie všetkému sa dá predísť, ale podstatné piliere dohody by sa nemali nijak markantne meniť. Dobre rozanalyzovaný projekt nesmie po začatí prác prekročiť definované hranice v jednotlivých kategóriách o viac než 10 – 15 percent.
  • Informovanie o stave trhu – Prieskum trhu je mnohokrát náročná úloha. Informácie nie sú vždy voľne k dispozícií je potrebné vynaložiť značné úsilie pri zbere údajov aj ich vyhodnocovaní. Preto sa stáva, že zákazník požaduje niečo, čo je už konkurenciou prekonané, prípadne technologický pokrok posunul riešenie takejto požiadavky iným smerom. Úlohou analytika je takéto situácie rozpoznávať, upozorniť na ne a navrhnúť adekvátnu úpravu. Ak sa zákazník napriek tomu rozhodne ísť svojou cestou, je potrebné realizovať všetky dostupné kroky k minimalizácií hendikepov s takouto realizáciou spojenými.
  • Odstránenie nepodstatného – Niekedy si netechnická osoba neuvedomuje, že pri implementácií je možné zdanlivo odlišné funkcionality technicky spojiť do jednej a ušetriť tak peniaze za vývoj redundantných komponentov. Zároveň je to dôkaz toho, že realizátor je viac vašim partnerom na ceste za dobrým produktom a vzájomnou spokojnosťou, ako ziskuchtivým podnikateľom.
  • Procesná integrácia – Pokiaľ sa bude realizovaný výtvor nejakým spôsobom používať v rámci firemných procesov, je potrebné spraviť si prehľad o tom ako fungujú a poupraviť návrh tak, aby kopíroval a optimalizoval tieto procesy. Ak takéto úpravy prebehnú, budete mať po zavedení softvéru do produkcie pocit, že tam odjakživa patril a nie, že sa mu musia následne všetci prispôsobiť.

Je teda zjavné, že dobrý analytik vie obohatiť vzájomnú spoluprácu, zvýšiť pridanú hodnotu vášho nápadu a eliminovať mnoho z potenciálnych problémov ktorým by ste čelili, pokiaľ budete vyberať len so zreteľom na cenu a nie na kvalitu a profesionalitu ľudí, ktorým zverujete svoju víziu.